ph
ph
ph
ph
ph
ph ph
Rýchle menu

Hlavná stránka
Rady lekára
Výmenné miesta kyslíkových patrónov

ph
ph  

ph
Webáruház
ph
ph ph
Aj ja pijem okysličenú vodu. Viete prečo?
ph
ph

Pitná voda

Pitná voda z vodovodu už aj dnes obsahuje rôzne nečistoty, preto čoraz viac domácností používa čističku vody.

Najkvalitnejším zdrojom pitnej vody je podzemná voda. V SR sú na odber pre pitnú vodu využívané v 83% podzemné vody a v 17%  povrchové vody. Verejné vodovody zásobujú asi 86% obyvateľov SR. Individuálne je zásobovaných takmer 14% obyvateľov (vlastné studne).

Kvalitu pitnej vody ustanovuje zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podporu a rozvoji verejného zdravia a o zmene niektorých predpisov. Podľa tohto zákona je pitná voda zdravotne bezchybná, ak ani pri trvalom požívaní alebo užívaní nezmení zdravotný stav ľudí prítomnosťou mikrooorganizmov alebo látok ovplyvňujúcich zdravie ľudí akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením.

Pitná voda dodávaná z verejného vodovodu musí spĺňať limity ukazovateľov pitnej vody ustanovené nariadením vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. Nariadenie vlády ustanovuje limitné hodnoty pre 82 ukazovateľov kvality pitnej vody.

Zásobovanie obyvateľov Slovenska zdravotne bezchybnou pitnou vodou predstavuje vážny celospoločenský problém. Napriek postupnému zlepšovaniu kvality pitnej vody, najmä pre hromadné zásobovanie a znižovanie infekčnej chorobnosti, kde je faktorom prenosu pôvodcov nákazy pitná voda, pretrváva v tejto oblasti rad vážnych problémov. Sem patrí aj nedostatočná znalosť medzinárodne uznávaných dohôd a dodržiavanie platných predpisov v SR.

Najväčším problémom v budúcnosti bude pitná voda. Jednak lebo sa neustále znižuje množstvo vody, ktorá sa infiltruje do pôdy a to ovplyvňuje aj zásoby pitnej vody a jednak problémom sa stane aj čistota pitnej vody. Voda ktorú čerpáme teraz presakovala do pôdy pred viac ako desaťtisíc rokmi, preto je ešte úplne čistá. Avšak za niekoľko desaťročí, hlavne keď sa neustále bude zvyšovať čerpanie vody, voda bude čoraz viac znečistená.

Globálne oteplenie ovplyvňuje aj hydrológiu, rozdelenie a vlastnosti riek, ale aj to že aké typy riek sa budú vytvárať. Ak sa znížia zásoby podzemných vôd a množstvo letných zrážok a pritom sa bude zvyšovať množstvo zimných zrážok, tak sa na túto situáciu treba pripraviť vodnými nádržami a to vyžaduje niekoľko miliardové investície.

Veľa počuť aj o tom, že globálne oteplenie ovplyvňuje aj poľnohospodárstvo, ale predsa len netreba mať obavy z toho, že v zásobovaní potravín nastanú vážne problémy. Ani v tom prípade, ak výnos obilia sa zníži o jednu tretinu.

Táto skutočnosť neohrozuje samotné prežitie, ale vodohospodárstvo bude čeliť tomu, že do riek bude pritekať menej vody a tým sa znížia aj zásoby podzemných vôd.

Kvalita pitnej vody

Kvalitu pitnej vody na Slovensku sleduje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Pitná voda má svoju chuť a vôňu a z chemického hľadiska je pH neutrál. Každodenný vplyv pitnej vody na zdravie je tým správnym odôvodnením snahy o to, aby pitná voda bola vysoko kvalitná. Čistá voda je základom zdravia nielen pre dospelých, ale hlavne detí. Veľmi dôležité je prijímať vodu, ktorá je čistá, priezračná, bez chute, vône a zápachu. Voda by nemala obsahovať nadmerné množstvo dusičnanov, chlóru a ťažkých kovov.

Vodu prevarením nezbavíme škodlivých látok, len zvýšime ich koncentráciu, pretože časť vody sa odparí. Najlepšie je vodu filtrovať, aj na pitie aj na varenie. Voda, ktorá nie je filtrovaná predstavuje vážne zdravotné riziko, pretože organizmus zaťažuje rôznymi škodlivými látkami a tým znižuje imunitu organizmu.

ph
ph ph

Pracovná príležitosť

Aj Vy sa môžete stať našim spolupracovníkom

MLM(3).jpg

viac informácií

ph
ph ph

Dokumenty

Propagačné materiály a videá

na stiahnutieph
ph ph
Termékregisztrációph
ph ph
OxiClub


baldekor(1).jpg

Kammerer Zoltán háromszoros olimpiai bajnok ajánlásával!


ph
                                   2012 Pentaqua s.r.o. Každé právo vyhradené.
ph
Magyar English Român Deutsch Italiano Slovenský Español Україна 
ph